Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Documentació

Documentació que s'ha de presentar juntament amb el full de Preinscripció oficial:

 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor).
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alunmne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Documentació que s'ha de presentar per justificar els criteris generals d'admissió:

 • Proximitat del domicili:
  • Certificat d'empadronament o volant municipal de convivència de l'alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s'al·lega no coincideix amb el del DNI.
  • Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l'empresa, quan s'al·lega el domicili del lloc de treball.
 • Renda anual:
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de l'adjut de la renda mínima d'inserció (RMI).
 • Discapacitat:
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33%.
 • Família nombrosa o monoparental:
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.